Având în vedere deficienţele sesizate mai sus la nivelul administraţiei publice din România, şi luând în considerare specificul programului de finanţare,  proiectul îşi propune să vină în sprijinul realizării reformei din acest sector, prin crearea pârghiilor necesare instituţiilor abilitate de a furniza o pregătire de specialitate de un înalt nivel calitativ personalului de conducere din administraţia publică centrală şi locală. În scopul realizării obiectivelor propuse, proiectul va promova acţiuni concrete, schimburile de experienţa şi activităţi practice.

Astfel, proiectul se va desfăşura în jurul a două mari tipuri de activităţi:

-          realizarea unei analize a nevoilor de formare din administraţia publică centrală şi locală din România;

-          crearea unui program postuniversitar de Management al politicilor publice în cadrul ASE, care se va adresa personalului de conducere din administraţia publică centrală şi locală şi revizuirea a două programe postuniversitare existente: Managementul administraţiei publice locale (derulat de ASE) şi Managementul serviciilor publice (derulat de UBB), toate acestea în acord cu nevoile de formare reliefate de studiul menţionat anterior.

Proiectul propus pentru finanţare se încadrează în Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice pentru perioada 2007-20013 care are în vedere susţinerea dezvoltării şi adaptării  programelor de formare continuă la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului vin în întâmpinarea nevoii de specializare şi formare continuă resimţită de administraţia publică centrală şi locală românească. În subsidiar, putem afirma că proiectul contribuie la realizarea măsurii de demonopolizare a sistemului de formare şi perfecţionare profesională în administraţia publică, prin diversificarea ofertei curriculare, contribuind astfel la creşterea calităţii ofertei de formare şi de specializare a personalului din administraţia publică românească. În aceast sens, ASE şi UBB vor realiza o identificare realistă a nevoilor actuale de pregătire, pentru a putea răspunde într-un procent cât mai mare acestora, astfel încât să se obţină un impact pozitiv solid asupra formării personalului de conducere de la nivel central şi local.

Proiectul contribuie în mod direct la adaptarea educaţiei şi a formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, precum şi la asigurarea calităţii educaţiei prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie şi a modelelor promovate la nivelul UE .

Prin intermediul prezentului proiect se doreşte, de asemenea, realizarea obiectivului strategic central al Strategiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2006-2008 şi anume, îmbunătăţirea structurală a învăţământului superior prin realizarea unei corelaţii mai bune între învăţământul superior şi piaţa forţei de muncă. Astfel, prin identificarea realistă şi fundamentată a nevoilor actuale de formare la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi prin expertiza europeană de care acest proiect se va bucura, prezentul proiect contribuie la reîmprospătarea ofertei educaţionale a ASE şi UBB, în dorinţa formării personalului de conducere, capabili să contribuie la crearea unei administraţii publice româneşti eficiente şi adaptate la cerinţele spaţiului administrativ european.

De asemenea, proiectul vizează direct realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Pentru obţinerea unei îmbunătăţiri de structură şi de proces a managementului ciclului de politici publice, proiectul propune ca şi măsură înfiinţarea unui curs postuniversitar de Management al politicilor publice ce va viza direct personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală.

Prin conţinutul modulelor de formare propuse în cadrul programelor de pregătire postuniversitare, proiectul îşi propune, de asemenea, să determine schimbări reale în managementul formulării de politici publice şi al furnizării de servicii publice, care includ şi schimbări în ceea ce priveşte competenţele şi comportamentul funcţionarilor publici de la toate nivelurile .

Proiectul poate fi considerat complementar altor proiecte de acest tip, venind cu o abordare managerială aplicată la cerinţele administraţiei publice, pregătind în acest fel cadrul aplicării mecanismelor specifice procesului politicilor publice.

 

Ultima modificare: luni, 1 noiembrie 2010, 12:40